Menu

Vandaag werd er een principieel akkoord bereikt met BBTK-SETCa, LBC-NVK en CNE-GNC over een verlenging van de cao Tewerkstellingsgarantie alsook over een actualisering van de arbeidsorganisatie.                                                                                                        

Dit kwam tot stand na lange maar constructieve onderhandelingen met de sociale partners, die steeds blijk hebben gegeven van inzicht in de uitdagingen waarmee onze bank geconfronteerd wordt, maar met een sterke focus op de gevolgen hiervan op de medewerkers. Het bevestigt andermaal het respect voor en de kwaliteit en de verantwoordelijkheidszin van het sociaal overleg binnen BNP Paribas Fortis.

De cao Tewerkstellingsgarantie is bovendien veel meer dan een engagement van de bank om niet over te gaan tot naakte ontslagen in geval van reorganisaties. Het bevat eveneens uitvoerige begeleidingsmaatregelen met de klemtoon op de interne begeleiding job-to-job, belangrijke financiële waarborgen na functieverlies, en mogelijkheden tot vrijwillige externe mobiliteit (Voluntary External Mobility of VEM) voor 800 tot 1.000 medewerkers indien intern geen oplossing kan gevonden worden. Voor die medewerkers wordt eveneens een uitgebreide externe job-to-job begeleiding voorzien binnen het protocol “Talentmobiliteit” dat onlangs werd ondertekend door Febelfin. Die begeleiding naar een alternatieve professionele of persoonlijke uitdaging geldt ook voor de medewerkers die in een eindeloopbaan formule stappen. Op die manier willen we geen enkel talent laten verloren gaan voor de arbeidsmarkt en voor de samenleving. Er is dan ook geen sprake van het gebruik van het zogenaamde “Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag” (SWT of het vroegere brugpensioen). Ook in het verleden heeft de bank daar nooit gebruik van gemaakt.

De bank zal haar inspanningen verder verhogen op het vlak van de opleiding van alle medewerkers teneinde hun interne en externe inzetbaarheid te verbeteren. 

De cao Tewerkstellingsgarantie zal met terugwerkende kracht op 1 januari 2019 in werking treden voor een duurtijd van drie jaar. De cao inzake de actualisering van de arbeidsorganisatie zal gefaseerd in werking treden. Meer informatie zal volgen na formalisering van het principieel akkoord in cao-teksten.