Menu

Onze sector policies

Strikte richtlijnen voor onze investerings- en financieringsactiviteiten van de bank

Steenkool, palmolie, defensie, landbouw, kernenergie … welke richtlijnen hanteert onze bank voor haar activiteiten in sectoren waar de maatschappelijke en ecologische uitdagingen omvangrijk zijn?

Als grootste bank van het land en dochter van een toonaangevende Europese groep is BNP Paribas Fortis zich ervan bewust dat zijn financierings- en investeringsactiviteiten een zware impact kunnen hebben.

Daarom willen we niet alleen onze positieve invloed maximaliseren door projecten te steunen die goed zijn voor milieu en maatschappij, maar ook onze negatieve impact minimaliseren, door strikte voorwaarden te verbinden aan onze activiteiten in bedrijfstakken die risico’s inhouden voor milieu en maatschappij. Denk maar aan steenkool, palmolie, defensie en niet-conventionele koolwaterstoffen.

Sector policies

Voor die zogenoemde ‘gevoelige sectoren’ stemt BNP Paribas Fortis zijn sector policies af op die van de BNP Paribas-groep. Volgens die richtlijnen, opgesteld in overleg met onafhankelijke experts, baseren we onze financierings- en beleggingsbeslissingen niet alleen op economische, maar ook op zogenaamde ESG-criteria (waarbij ESG staat voor Environmental, Social & Governance, of milieu, maatschappij en goed bestuur).

De sector policies hebben als voornaamste doel om de praktijken van de bedrijven in de goede richting te sturen. Ze omvatten niet alleen voorwaarden waarvan bed’ijven niet mogen afwijken (‘verplichte’ criteria), maar ook beoordelingscriteria op basis waarvan we de dialoog met onze klanten kunnen aangaan om hen aan te zetten de mensenrechten nog beter te respecteren en om te schakelen naar een koolstofarme economie.

Voor een aantal producten en activiteiten, waaronder asbest, controversiële wapens, drijfnetten in de visserij, en sinds 2017 ook tabak, sluit BNP Paribas alle financierings- en investeringstransacties uit.

Tot dusver zijn al negen sectoren grondig geanalyseerd:

Palmolie

Intensieve palmolieteelt draagt bij aan ontbossing en dus aan de aantasting van de biodiversiteit en de toenemende klimaatverstoring. Verder zijn ook de manier waarop de olie gewonnen wordt en het respect voor de lokale bevolking zeer gevoelige maatschappelijke criteria in deze sector.

Meer info

Defensie

Hoewel BNP Paribas het recht van staten erkent om zich te verdedigen en hun nationale veiligheid te vrijwaren, houdt de groep ook rekening met het feit dat defensie specifieke ESG-risico’s inhoudt, die verband houden met het statuut van bepaalde wapens, het eventuele uiteindelijke gebruik ervan en het corruptierisico.

Meer info

Kernenergie

Door een policy voor kernenergie te publiceren, wil BNP Paribas ervoor zorgen dat de projecten die het helpt financieren, de principes naleven om de sociale en milieu-impact van de kernenergiesector te beheersen en te verminderen.

Meer info

Papierbrij

De productie van papierbrij is een belangrijke inkomstenbron die miljoenen mensen in de ontwikkelde en opkomende landen een behoorlijke levensstandaard verzekert. Maar de vraag naar producten op basis van papier zal in het komende decennium toenemen en die trend zal naar alle waarschijnlijkheid een wereldwijde impact hebben op het milieu.

Meer info

Steenkoolcentrales

We moeten een evenwicht zoeken tussen enerzijds de behoefte aan steeds meer elektriciteit en aan economische ontwikkeling, en anderzijds de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen, een essentiële voorwaarde om de klimaatopwarming te beperken. BNP Paribas heeft ervoor gekozen geen nieuwe projecten voor steenkoolscentrales te financieren en alleen nog de elektriciteitsproducenten te begeleiden die actief deelnemen aan de energietransitie in hun land.

Meer info

Mijnbouw

BNP Paribas is zich bewust van de grote milieuproblemen die mijnbouw veroorzaakt en zijn nieuwe sectorbeleid weigert onder meer om projecten te financieren met zware nadelige gevolgen voor de biodiversiteit en de mensenrechten. Bovendien zal de groep alleen nog bedrijven begeleiden die plannen hebben om hun waterverbruik, hun uitstoot van broeikasgas en hun afvalverwerking te meten.

Meer info

Landbouw

De landbouw is een van de belangrijkste sectoren ter wereld voor de werkgelegenheid en het BBP. Hij is ook een bron van levensonderhoud voor miljoenen mensen, zowel in de ontwikkelde als in de ontwikkelingslanden. Maar zonder aangepast beleid zou de uitbreiding van de landbouw nefaste gevolgen kunnen hebben voor de lokale gemeenschappen, de ecosystemen en het klimaat.

Meer info

Olie en gas

In het kader van zijn beleid verbindt BNP Paribas, dat sinds 2016 geen enkele financiering levert aan projecten voor de ontwikkeling van nieuwe olievelden, er zich onder meer toe geen projecten meer te financieren die verband houden met conventionele olie, met niet-conventionele olie- en gas, noch met de ondernemingen die gespecialiseerd zijn in niet-conventionele olie- en gas. Daarnaast heeft BNP Paribas zijn beperkingen voor financieringen in bijzonder gevoelige ecosystemen zoals het Amazonegebied en het noordpoolgebied versterkt. In mei 2022 heeft BNP Paribas zijn definitie van het noordpoolgebied uitgebreid door de definitie van het Arctic Monitoring and Assessment Programme (monitoring- en evaluatieprogramma voor het noordpoolgebied) aan te nemen.

Meer info

Tabak

BNP Paribas maakte in 2017 een einde aan zijn financierings- en investeringsactiviteiten voor tabaksbedrijven. Die beslissing geldt voor alle professionele spelers waarvan de belangrijkste activiteit verband houdt met tabak. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties wees tabak aan als voornaamste oorzaak van vermijdbare overlijdens.

Meer info

Bestrijding tegen de ontbossing

BNP Paribas stippelt een restrictiebeleid uit om de ontbossing in het Amazonegebied en de Cerrado-savanne te bestrijden. De rundvlees- en sojaproductie in Brazilië versnelt de ontbossing in het Amazonegebied en de Cerrado-savanne. Of die productie nu legaal of illegaal is, ze brengt de biologische integriteit en de toekomst van die twee biomen in gevaar. Om die aantasting van de bio-integriteit het hoofd te bieden, moeten alle betrokken stakeholders onmiddellijk prioriteit verlenen aan grondgebruikstrategieën gericht op een combinatie van zero ontbossing, duurzame productie en positieve sociale impact.

Meer info