Menu
Economie
10.09.2015

Strikte richtlijnen voor de investerings- en financieringsactiviteiten van de bank

Steenkool, palmolie, defensie, landbouw, kernenergie … welke richtlijnen hanteert de bank voor haar activiteiten in sectoren waarin de maatschappelijke en ecologische uitdagingen omvangrijk zijn?

Als grootste bank van het land en dochter van een toonaangevende Europese groep is BNP Paribas Fortis zich ervan bewust dat zijn financierings- en investeringsactiviteiten een zware impact kunnen hebben.

Daarom wil de bank niet alleen haar positieve invloed maximaliseren, door projecten te steunen die goed zijn voor milieu en maatschappij, maar ook haar negatieve impact minimaliseren, door strikte voorwaarden te verbinden aan haar activiteiten in bedrijfstakken die risico’s inhouden voor milieu en maatschappij. Denken we maar aan steenkool, palmolie, defensie en niet-conventionele koolwaterstoffen.

Sector policies

Voor die zogenoemde ‘gevoelige sectoren’ stemt BNP Paribas Fortis zijn sector policies af op die van de BNP Paribas-groep. Volgens die richtlijnen, die in overleg met onafhankelijke experts opgesteld zijn, baseert de bank haar financierings- en beleggingsbeslissingen niet alleen op economische, maar ook op zogenaamde ESG-criteria (waarbij ESG staat voor Environmental, Social & Governance of milieu, maatschappij en goed bestuur).

De sector policies hebben als voornaamste doel om de praktijken van de bedrijven in de goede richting te sturen. Ze omvatten niet alleen voorwaarden waarvan niet mag worden afgeweken (‘verplichte’ criteria), maar ook beoordelingscriteria op basis waarvan de bank de dialoog met haar klanten kan aangaan om hen aan te zetten de mensenrechten beter te respecteren en om te schakelen naar een koolstofarme economie.

Voor een aantal producten en activiteiten, waaronder asbest, controversiële wapens, drijfnetten in de visserij, en sinds 2017 ook tabak, sluit BNP Paribas alle financierings- en investeringstransacties uit.

Tot dusver zijn al negen sectoren grondig geanalyseerd:

Palmolie
Intensieve palmolieteelt draagt bij aan de ontbossing en dus aan de aantasting van de biodiversiteit en de toenemende klimaatverstoring. Verder zijn ook de manier waarop de olie gewonnen wordt en het respect voor de lokale bevolking zeer gevoelige maatschappelijke criteria in deze sector.

  huile-palme  
     
 armement  

Defensie
Hoewel BNP Paribas het recht van staten erkent om zich te verdedigen en hun nationale veiligheid te vrijwaren, houdt de groep ook rekening met het feit dat defensie specifieke ESG-risico’s inhoudt, die verband houden met het statuut van bepaalde wapens, het eventuele uiteindelijke gebruik ervan en het corruptierisico.

     

Kernenergie
Door een policy voor kernenergie te publiceren, wil BNP Paribas ervoor zorgen dat de projecten die het helpt financieren, de principes naleven om de sociale en milieu-impact van de kernenergiesector te beheersen en te verminderen.

   nucleaire
     
 pate-a-papier  

Papierbrij
De productie van papierbrij is een belangrijke inkomstenbron die miljoenen mensen in de ontwikkelde en opkomende landen een behoorlijke levensstandaard verzekert. Maar de vraag naar producten op basis van papier zal in het komende decennium toenemen en die trend zal naar alle waarschijnlijkheid een wereldwijde impact hebben op het milieu.

     

Steenkoolcentrales
Er moet een evenwicht gevonden worden tussen enerzijds de behoefte aan steeds meer toegang tot elektriciteit en aan economische ontwikkeling, en anderzijds de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen, een essentiële voorwaarde om de klimaatopwarming te beperken. BNP Paribas heeft ervoor gekozen geen nieuwe projecten voor steenkoolscentrales te financieren en alleen nog de elektriciteitsproducenten te begeleiden die actief deelnemen aan de energietransitie in hun land.

   charbon
     
minier   

Mijnbouw
BNP Paribas is zich bewust van de grote milieuproblemen die mijnbouw veroorzaakt en heeft in zijn nieuwe sectorbeleid onder meer de weigering opgenomen om projecten te financieren met zware nadelige gevolgen voor de biodiversiteit en de mensenrechten. Bovendien zal de groep alleen nog bedrijven begeleiden die plannen hebben om hun waterverbruik, hun uitstoot van broeikasgas en hun afvalverwerking te meten.

     

Landbouw
De landbouw is een van de belangrijkste sectoren ter wereld voor de werkgelegenheid en het BBP. Hij is ook een bron van levensonderhoud voor miljoenen mensen, zowel in de ontwikkelde landen als in de ontwikkelingslanden. Maar zonder aangepast beleid zou de uitbreiding van de landbouw nefaste gevolgen kunnen hebben voor de lokale gemeenschappen, de ecosystemen en het klimaat.

   
     
petrole-et-gaz   

Niet-conventionele olie en niet-conventioneel gas
De bank heeft er zich formeel toe verbonden de energietransitie naar een koolstofarme economie te ondersteunen en haar financierings- en investeringsactiviteiten in overeenstemming te brengen met het scenario van het Internationale Energieagentschap (IEA) om de opwarming van de aarde tegen het eind van deze eeuw onder 2°C te houden. De policy van de bank is toegespitst op niet-conventionele olie en niet-conventioneel gas.

     

Tabak
BNP Paribas maakte in 2017 een einde aan zijn financierings- en investeringsactiviteiten voor tabaksbedrijven. Die beslissing geldt voor alle professionele spelers waarvan de belangrijkste activiteit verband houdt met tabak. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties wees tabak aan als voornaamste oorzaak van vermijdbare overlijdens.

   tabac

Tools

Related articles