Menu
Hello bank! Fintro BNP Paribas Fortis Economie
25.10.2023

BNP Paribas Fortis, Hello bank! en Fintro : Aanpassing rentevoeten spaarrekeningen

Rekening houdend met de huidige marktomstandigheden verhogen BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! de rente op de klassieke gereglementeerde Spaarrekening, de gereglementeerde Spaarrekening Plus en de niet-gereglementeerde PRO Spaarrekening met ingang van 1 december 2023.

BNP Paribas Fortis Fintro

Hello bank!

Oude rente

Nieuwe rente

 

Basisrente

Getrouwheidspremie

Basisrente

Getrouwheidspremie

Spaarrekening

0,25%

0,25%

0,50%

0,25%

Spaarrekening Plus

0,50%

1,00%

0,50%

1,25%

Fintro Blue Select (wordt niet meer gecommercialiseerd) [1]

0,25%

0,25%

0,50%

0,25%

Spaarrekening PRO

(niet gereglementeerd)

0,25%

0,25%

0,50%

0,25%[1] * Voor de Blue Select rekening van Fintro geldt een minimuminlage van 12.500 EUR.

 

Voor stortingen die gedaan worden vóór 1 december 2023 blijven de huidige basisrentevoet en getrouwheidspremie van kracht. De getrouwheidspremie is verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan.

 

Klassieke spaarrekeningen

Op 1 december 2023 passen BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! de tarieven aan voor de klassieke gereglementeerde spaarrekeningen: “Spaarrekening “ van BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! en gereglementeerde “Blue Select Spaarrekening” van Fintro.

De basisrente stijgt van 0,25% naar 0,50% en de getrouwheidspremie blijft onveranderd 0,25%.

Voor de PRO Spaarrekening, een spaarrekening voor rechtspersonen, feitelijke verenigingen en andere entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, wordt de basisrentevoet eveneens aangepast van 0,25% naar 0,50% en de getrouwheidspremie blijft onveranderd 0,25% .

 

 Spaarrekening Plus

 BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! passen op 1 december 2023 de tarieven aan voor de Spaarrekening Plus: de basisrente blijft onveranderd 0,50% en de getrouwheidspremie stijgt van 1,00% naar 1,25%.

 Welke interesten krijgt de spaarder ?

De rentevoet op een spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie, die kan variëren afhankelijk van de markt.

 Basisrente

De basisrente is de rente die de spaarder ontvangt voor elk bedrag dat hij op zijn spaarrekening stort. Zijn geld brengt interest op voor elke dag dat het op zijn rekening staat (uiterlijk vanaf de kalenderdag na de storting). Hij ontvangt zijn basisrente op 1 januari van elk jaar (of wanneer zijn rekening wordt afgesloten).

 Getrouwheidspremie

De spaarder ontvangt een getrouwheidspremie op elke storting die gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden op zijn spaarrekening blijft staan. De betaalde getrouwheidspremies genereren op hun beurt interest. De getrouwheidspremie wordt uitbetaald op de eerste dag na het einde van het kwartaal waarin deze is verworven (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of wanneer de rekening wordt afgesloten).

 De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd gedurende de hele verwervingsperiode. Wat betekent dit? Wie op 10 januari 2023 100 euro stort op zijn spaarrekening. ontvangt 12 maanden later, dus op 11 januari 2024,  voor deze 100 euro de getrouwheidspremie die gold op 10 januari 2023, ongeacht of de getrouwheidspremie tussentijds is gewijzigd of niet.

 

Het saldo van de gewone Spaarrekening en de Blue Select rekening* van Fintro  is beperkt tot 250.000 euro en tot 100.000 euro voor de Spaarrekening Plus. Indien de rekening die limiet overschrijdt, wordt het teveel overgeheveld naar een bestaande of daarvoor geopende niet-gereglementeerde spaarrekening, de Depositorekening met dezelfde houder of medehouders, dezelfde mandataris(sen) en dezelfde beheerparameters. (Meer info over de Depositorekening op de website : Depositorekening | BNP Paribas Fortis Blue Deposit rekening | Fintro

 
Risico's verbonden aan spaarrekeningen

Risico op faillissement: Geld dat op spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis is gestort, valt onder het depositobeschermingsmechanisme tot maximaal 100.000 euro per persoon (meer info op bnppparibasfortis.be/depositobescherming). In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook worden verplicht om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling, die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme, te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (“bail-in”).

 

Inflatierisico: een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

 

Roerende voorheffing

De individuele spaarder (natuurlijke persoon) betaalt geen belasting op de interesten van zijn spaarrekeningen tot 980 euro interest per persoon voor het jaar 2023. Indien de ontvangen interesten hoger zijn dan dit plafond, wordt een roerende voorheffing van 15% (ingehouden aan de bron) toegepast op het niet-vrijgestelde bedrag.

 

De PRO Spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht en geopend voor onbepaalde duur . Op de eventuele interesten betaalt de spaarder 30% roerende voorheffing.

 

Kosten gekoppeld aan spaarrekeningen

Deze spaarrekeningen zijn gratis behalve eventuele portkosten in het geval dat de rekeninguittreksels per post worden opgestuurd. Als het saldo op de spaarrekening minder dan 25 euro bedraagt en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen zijn gedaan, wordt een jaarlijkse vergoeding van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt echter alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij BNP Paribas Fortis, Hello bank! en Fintro.

 

Het is aanbevolen het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ te lezen voor een Spaarrekening of een Spaarrekening Plus geopend wordt. Deze documenten met de nieuwe voorwaarden zijn te consulteren op de website vanaf 1 december 2023.

De Spaarrekening Plus en de Spaarrekening  van BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! en de Blue Select Spaarrekening van Fintro, zijn gereglementeerde spaarrekeningen naar Belgisch recht. Ze worden geopend voor onbepaalde duur.

De hierboven vermelde rentevoeten kunnen op elk moment worden gewijzigd. Klanten worden van elke wijziging op de hoogte gebracht via het eerstvolgende rekeninguittreksel.

 Klachten

Voor klachten over onze producten en/of -diensten kunnen klanten terecht bij BNP Paribas Fortis NV –Klachtenbeheer– Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

 Indien de klant niet tevreden is met de door de bank voorgestelde oplossing, kan de klant een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be


[1] * Voor de Blue Select rekening van Fintro geldt een minimuminlage van 12.500 EUR.

 

Linked Files

Tools