Uitgiftedocumenten

De op deze website terug te vinden Uitgiftedocumenten vormen samen een bibliotheek van Uitgiftedocumenten (de “Bibliotheek”). De bibliotheek bestaat uit twee delen: een openbare Bibliotheek, die toegankelijk is voor alle bezoekers ongeacht hun woonplaats, en een beperkt toegankelijke Bibliotheek die uitsluitend toegankelijk is voor ingezetenen van een Lidstaat van de Europese Unie.

Bezoekers van deze website hebben weliswaar toegang tot zowel de beperkt toegankelijke als de openbare Bibliotheek, maar voor de publicatie en het gebruik van de Uitgiftedocumenten die in een van deze deelbibliotheken zijn opgenomen, gelden verschillende regels. Bezoekers van deze website wordt verzocht om deze regels zorgvuldig te lezen en na te leven.

De Uitgiftedocumenten voor effecten die in de beperkt toegankelijke Bibliotheek zijn opgenomen, bevatten financiële informatie en bedrijfsgegevens over BNP Paribas Fortis en/of haar uitgevende instellingen die eventueel verouderd zijn. BNP Paribas Fortis en aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van deze informatie.

Beperkt toegankelijke Bibliotheek

De beperkt toegankelijke Bibliotheek is uitsluitend bestemd voor beleggers die ingezetene zijn van een Lidstaat van de Europese Unie en mag niet door andere beleggers worden geconsulteerd.

De Uitgiftedocumenten in de beperkt toegankelijke Bibliotheek worden gepubliceerd overeenkomstig Artikel 14 van Richtlijn 2003/71/EEC van het Europees Parlement en van de Raad van 4 november 2003.

De Uitgiftedocumenten in deze beperkt toegankelijke Bibliotheek hebben betrekking op effecten die nog niet zijn aangeboden, verkocht of geleverd dan wel op uitgifteprogramma’s waarbij nieuwe effecten binnen een periode van 12 maanden na de datum van het Uitgiftedocument kunnen worden uitgegeven.

De opname van de Uitgiftedocumenten in deze beperkt toegankelijke Bibliotheek omvat geen aanbod tot verkoop, en dient niet als zodanig te worden opgevat, in de Verenigde Staten of in enig ander land waar de publicatie van deze Uitgiftedocumenten of enig aanbod in strijd zou kunnen zijn met de van toepassing zijnde effectenwet- en regelgeving. Geen van de Uitgiftedocumenten in deze beperkt toegankelijke Bibliotheek kunnen worden geacht te zijn verspreid in de Verenigde Staten of in enig ander land waar een dergelijke verspreiding wettelijk verboden is.

Er is geen actie ondernomen en er zal geen actie worden ondernomen in enig land of rechtsgebied, met uitzondering van de Lidstaten van de Europese Unie, die een openbaar aanbod van de effecten waarnaar wordt verwezen in de Uitgiftedocumenten die in deze beperkt toegankelijke Bibliotheek zijn gepubliceerd, dan wel het bezit of de verspreiding van zulke Uitgiftedocumenten zouden toestaan in enig land of rechtsgebied waar zulke actie vereist is.

Geen van de effecten waarnaar in de Uitgiftedocumenten in deze beperkt toegankelijke Bibliotheek wordt verwezen, zijn of zullen worden geregistreerd op basis van de U.S. Securities Act van 1933. Het is verboden de effecten aan te bieden, te verkopen of te leveren in de Verenigde Staten tenzij zij geregistreerd zijn op basis van de U.S. Securities Act van 1933 of tenzij er een geldige ontheffing van de registratievereisten van deze wet voorhanden is.

OK

Openbare Bibliotheek

De openbare Bibliotheek richt zich tot beleggers in het algemeen. Alle Uitgiftedocumenten die in deze openbare Bibliotheek zijn opgenomen, hebben betrekking op effecten die eerder werden aangeboden, verkocht en geleverd. Alle effecten waarnaar in deze openbare Bibliotheek wordt verwezen, zijn verkocht. De opname van de Uitgiftedocumenten in deze openbare Bibliotheek omvat geen aanbod tot verkoop in de Verenigde Staten of in enig ander land.

Geen van de effecten waarnaar in deze openbare Bibliotheek wordt verwezen, zijn of zullen worden geregistreerd op basis van de U.S. Securities Act van 1933. Het is verboden de effecten aan te bieden, te verkopen of te leveren in de Verenigde Staten tenzij zij geregistreerd zijn op basis van de U.S. Securities Act van 1933 of tenzij er een geldige ontheffing is van de registratievereisten van deze wet.

De Uitgiftedocumenten die in deze openbare Bibliotheek zijn opgenomen, bevatten alleen uittreksels van de oorspronkelijk uitgegeven Uitgiftedocumenten en hebben in het bijzonder betrekking op de voorwaarden en bepalingen die op de effecten in kwestie van toepassing zijn. BNP Paribas Fortis en aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die wordt geleden als gevolg van verschillen tussen de tekst van de oorspronkelijk uitgegeven papieren Uitgiftedocumenten en de tekst zoals deze is opgenomen in deze openbare Bibliotheek.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse vertaling en de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert de laatstgenoemde versie.

Door op “OK” te drukken accepteer ik de restricties zoals deze hierboven zijn beschreven alsook de restricties in elk Document dat ik raadpleeg.

OK