Je gaat je persoonlijke gegevens invullen die in een database worden opgeslagen.

De verantwoordelijken van de behandeling van deze gegevens zijn ofwel BNP Paribas Fortis NV (“BNP Paribas Fortis”) te Warandeberg 3, 1000 Brussel; , Demetris S.A. – P. Bayensstraat 51, 1702 Groot-Bijgaarden, BNP Paribas Fortis Factor NV (“BNP Paribas Fortis Factor”) te P.J. Brepolsplein 41, 2300 Turnhout , of BNP Paribas Asset Management Belgium NV (“BNP Paribas AM BE”) te Vooruitgangstraat 55, 1210  Brussel .

Deze gegevens zijn nodig in het kader van je sollicitatie. Indien niet ingevuld, kunnen BNP Paribas Fortis, Demetris, BNP Paribas Fortis Factor NV of BNP Paribas AM BE je aanvraag niet verwerken.

Toegang tot de centrale database is strikt voorbehouden aan de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor aanwervingen binnen de BNP Paribas Group bedrijven in Frankrijk en internationaal en/of aan de bedrijven aan dewelke de aanwervingsactiviteiten uitbesteed zouden kunnen zijn. Je gegevens kunnen ook overgemaakt worden aan de personeelsleden uit het departement dat de vacature publiceerde waarvoor je gesolliciteerd hebt.
Aan de hand van je gegevens kunnen wij nagaan in hoeverre je profiel aansluit bij vacatures binnen BNP Paribas Fortis, Demetris, BNP Paribas Fortis Factor NV of BNP Paribas AM BE. 

De wetgeving inzake witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht BNP Paribas Fortis, Demetris, BNP Paribas Fortis Factor NV of BNP Paribas AM BE om je betrouwbaarheid te controleren.

Uitsluitend hiervoor kunnen BNP Paribas Fortis, Demetris, BNP Paribas Fortis Factor NV of BNP Paribas AM BE alle publiek toegankelijke informatie raadplegen en verwerken over je persoon, alsook de kennisneming en verwerking van al je persoonsgegevens, zowel privé als professioneel, die betrekking hebben op welke relatie ook die je met BNP Paribas Fortis, Demetris, BNP Paribas Fortis Factor NV of BNP Paribas AM BE onderhoudt (klant, gevolmachtigde, garant of effectieve begunstigde van een klant, leverancier, dienstverlener, medewerker, enz.). BNP Paribas Fortis, Demetris, BNP Paribas Fortis Factor NV of BNP Paribas AM BE kunnen ook contact opnemen met je vorige werkgever(s) in het kader van deze controles. De verwerking van deze gegevens zal beperkt zijn tot het strikt noodzakelijke om aan de wettelijke verplichtingen te beantwoorden.

Mocht je beslissen om je niet aan deze controle te onderwerpen, dan zijn BNP Paribas Fortis, Demetris, BNP Paribas Fortis Factor NV of BNP Paribas AM BE genoodzaakt om het aanwervingsproces te onderbreken of de samenwerking stop te zetten wanneer de integriteitsscreening (in het bijzonder wat betreft de aspecten antiwitwaswetgeving, huidige en vorige beroepsactiviteiten, uittreksel uit het strafregister) negatief blijkt.

In geval van aanwerving, verbind je je ertoe om BNP Paribas Fortis, Demetris, BNP Paribas Fortis Factor NV of BNP Paribas AM BE zo spoedig mogelijk een uittreksel uit het strafregister te bezorgen.

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens gedurende 1 jaar. Indien je wordt aangeworven, zullen je gegevens bewaard worden tot 5 jaar na je aanwervingsdatum. Na deze termijn, zullen wij jouw gegevens verwijderen uit onze database.  

Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

Om de hogervermelde doeleinden te vervullen, delen wij je persoonsgegevens enkel mee aan: 

  • Entiteiten van de BNP Paribas Groep en/of alleen als het strikt noodzakelijk is, aan dienstverleners die specifieke diensten in naam van ons uitvoeren (bv. reisagentschappen); 
  • Financiële of gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan; 
  • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren. 
  • HR Dienstverleners, met een GDPR conform contract, voor bepaalde en gespecifieerde doeleinden. Deze dienstverleners moeten het minimiseringsprincipe respecteren wanneer ze persoonsgegevens delen.

Doorgifte van de persoonsgegevens buiten de “Europese Economische Ruimte” (“EER”)?

In geval van internationale doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een land buiten de EER dat de Europese Commissie heeft erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden je persoonsgegevens doorgegeven op deze basis. 

Voor doorgiftes naar landen buiten de EER naar een land dat dit niveau van persoonsgegevens bescherming niet kan garanderen, zullen we het IT security niveau verhogen en contractuele eisen toevoegen die bedoeld zijn om het beschermingsniveau van persoonsgegevens te verhogen. We lichten steeds de ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’ in.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je het recht op: 

  • Inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van je persoonsgegevens en eveneens een kopie vragen van je persoonsgegevens. 
  • Rectificatie: als je meent dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast. 
  • Wissing: je kan de wissing van je persoonsgegevens vragen, in zoverre dat dit wettelijk toegestaan is. Bij BNP Paribas Fortis, Demetris, BNP Paribas Fortis Factor NV of BNP Paribas AM BE kan je de wissing van je persoonsgegevens niet aanvragen omdat deze gegevens bewaard worden zolang als nodig is om conform te zijn aan de wettelijke verplichtingen en aan de contractuele arbeidsovereenkomst. 
  • Beperking: je kan de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens vragen. 
  • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens om redenen die verband houden met je specifieke situatie. Merk op dat je dit recht niet kan toepassen indien de persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van je arbeidscontract of om conform te blijven met wettelijke verplichtingen. 
  • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien je één van de voornoemde rechten wenst uit te oefenen, gelieve een schriftelijk verzoek, naar behoren gedateerd en ondertekend, naar ofwel BNP Paribas Fortis te sturen via het volgende adres: BNP Paribas Fortis NV - Warandeberg 3 - 1000 Brussel; of BNP Paribas Fortis Factor NV - P.J. Brepolsplein 41 - 2300 Turnhout ; of naar BNP Paribas AM BE te sturen via het volgende adres: BNP Paribas Asset Management  Belgium t.a.v. HR – Vooruitgangstraat 55 – 1210 Brussel.

Indien je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kan je de functionaris voor gegevensbescherming van de klant contacteren via, voor BNP Paribas Fortis : privacy@bnpparibasfortis.com of via brief naar BNP Paribas Fortis NV, Data Protection and Privacy Office – 1MA4B, Warandeberg 3, 1000 Brussel / of voor BNP Paribas Fortis Factor via brief naar BNP Paribas Fortis Factor N.V., Afdeling HR, P.J. Brepolsplein 41, 2300 Turnhout /  of voor BNP Paribas AM BE via  AMBE.GDPR@bnpparibas.com met in copy am.employeedataprotection@bnpparibas.com of via brief naar BNP Paribas Asset Management  Belgium t.a.v. HR – Vooruitgangstraat 55 – 1210 Brussel.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Gelieve te noteren dat indien je solliciteert voor een openstaande vacature bij bpost bank NV (“bpost bank”), met zetel te Markiesstraat 1, 1000 Brussel, de door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan bpost bank, die zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke teneinde gevolg te geven aan je kandidatuur. Meer informatie over de wijze waarop bpost bank je gegevens verwerkt, vind je op de website www.bpostbank.be. Je kan ook steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van bpost bank per aangetekend schrijven gericht aan bpost bank NV – Data Protection Office, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, of via e-mail aan: dpo@bpostbanque.be.